INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że firma Belweder Nieruchomości Grzegorz Maciejowski (zwana dalej Belweder Nieruchomości) przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 oraz 14 RODO — w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Grzegorz Maciejowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Belweder Nieruchomości Grzegorz Maciejowski z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Garczyńskiego 2/2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Garczyńskiego 2/2, 31-524 Kraków, pod numerem telefonu 603 835 939 email: biuro@belwedernieruchomosci.pl

Inspektor Danych Osobowych
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Charakter posiadanych danych osobowych
Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez firmę Belweder Nieruchomości usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, PESEL, adres mail, telefon kontaktowy, dane adresowe, data urodzenia

Przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
danych
wykonanie umowy pośrednictwa
w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie
Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO
Przez okres obowiązywania
umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
Do upływu terminów przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych
W celu rozliczeń podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
Do czasu przedawnienia zobowiązań
podatkowych Administratora
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
Do czasu przedawnienia odpowiedzialności
instytucji obowiązanej

 

Podmioty którym udostępniamy dane osobowe
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Sprzeciw
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych. Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Profilowanie
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Ochrona Danych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Uzupełnienie polityki prywatności
Przedmiotowa informacja stanowi uzupełnienie polityki prywatności znajdującej się tutaj.